RB WEB OpC

20 rokov vývoja od systému S R E H po systém RB WEB OpC.

Systém firmy R B, spol. s r.o. s označeným - SREH / Systém Riadenia Energetického Hospodárstva ako firemný ENERGETICKÝ DISPEČING / vo variante z roku 1991 bol zameraný na konkrétne riešenie ekonomiky odberu elektrickej energie v predošlom tarifnom dvojzložkovom systéme. Vzápätí boli do dispečingu zahrnuté všetky ostatné energetické médiá. Zameranie na ekonomickú návratnosť systémov si vynútilo zaradiť už v prvom desaťročí do programu firmy aj dodávku a úpravy kompletných energetických celkov, tak aby boli kompatibilné so systémom riadenia v súlade s vývojom stavu techniky vo svete  a vývojom manažérskych techník riadenia. 

Postupne vznikali špeciálne produkty ENERG600, ENERG30  a manažérsky SW produkt TRIAS / Technologický Riadiaci Informačný a Analytický Systém/. Energetické moduly sú zamerané okrem kompletného monitoringu aj na prognózovanie, plánovanie a komplexné informačné zabezpečenie nákupu alebo predaja elektriny a plynu na bežnom aj krátkodobom liberalizovanom trhu. Manažérsky modul TRIAS je zameraný na optimalizáciu ľubovoľných nielen energetických procesov. Využíva sa pri nich skutočnosť, že spotreba elektriny alebo iných energetických médií má nielen energetický aspekt, ale zároveň reprezentuje aj časový režim chodu technologických procesov.  SW nadstavba RB WEB zvýšila úroveň využitia dát z týchto systémov a umožnila realizáciu distribúcie špecializovaných protokolov z energetiky aj riadenia technológie pre rôzne riadiace úrovne. V nich sa využívajú postupy DATA MINING - dolovanie dát - ako transformácia dát na poznatky o možnostiach a efektívnych smeroch zlepšovania procesov, vrátane nákupu energií.

Skúsenosti nadobudnuté pri vývoji, realizácii a využívaní týchto systémov spoločne s priebežnou kreatívnou diskusiou s našimi zákazníkmi sme využili pri formulácii najnovšieho produktu RB WEB OpC. Jedná sa o otvorený systém vychádzajúci z osvedčených SW modulov s možnosťou nakonfigurovať štruktúru monitorovaných parametrov a ich matematické spracovanie podľa konkrétnych potrieb firmy.

Štruktúra informačných tokov je výsledkom viacúrovňových kreatívnych brainstormingových diskusií s pracovníkmi firiem. Cieľom diskusií je identifikovať  a technologicky lokalizovať rozdiely v produktivite celej výroby a v jej rámci aj energetiky voči stavu techniky vo svete a voči konkurencii. Možnosti formovania a selektívnej distribúcie informačných tokov robia zo systému RB WEB Opc nástroj pre diskrétny manažérsky nadhľad nad výrobou s orientáciou na zlepšovanie kritických miest od vstupu komponentov a surovín do výroby až po kvalitatívne a kvantitatívne parametre produkcie.

Systém RB WEB OpC týmito funkcionalitami vytvára informačnú základňu pre efektívne manažérske riadenie výroby, vývoja a plánovania nových investícií pri rozširovaní výroby. Samoučiace mechanizmy a intuitívny manažment formovania a využívania vytvorených informačných tokov môže byť podstatne jednoduchšou alternatívou niekedy ťažkopádneho využívania širšie propagovaných techník zlepšovania procesov ako reinžiniering, six sigma a pod. Prípadná súčinnosť s týmito technikami by mala vytvoriť nový rozmer pre ich informačné zabezpečenie a tým  eliminovať isté rozpaky z nižších účinkov a krátkodobých, niekedy rýchle vyprchávajúcich efektov z ich využívania.  späť na stránku Produkty a služby

Kontakt Bratislava

R B, spol. s r.o.

Tel.: +421 2/4564 0401
E-mail.: horvath@rb.sk

Naši partneri

Kriwan
Honeywell