SREH

Systém Riadenia Energetického Hospodárstva

    Inštaláciou systému SREH vo Vašom energetickom hospodárstve zabezpečíte:
  • monitorovanie výroby a spotreby všetkých druhov energií a zároveň reálny podklad k programom znižovania ich spotreby
  • rozpočítavanie nákladov na energie pre organizačné jednotky a zároveň podklad pre ich motiváciu na šetrenie spotreby energií
  • spracovanie údajov o spotrebe energií v reálnom čase a získate možnosť priebežnej identifikácie odchýlky od želaného stavu
  • manažovanie spotreby a nákupu energie na bežnom aj krátkodobom trhu
  • riadenie výroby a spotreby tepla
  • riadenie vodného hospodárstva
  • riadenie výroby a odberu stlačeného vzduchu a priebežnú analýzu úniku vzduchu zo systému
  • spracovanie údajov pre manažérsky informačný systém

Komplexne realizujeme energetické dispečingy od návrhu riešenia merania a regulácie až po inštaláciu systémov, meracích a ovládacích prvkov.

Realizáciou SREH - u zabezpečujeme kompatibilitu systémov merania a regulácie všetkých druhov energií. Výber jednotlivých systémov sa vykonáva na základe precízneho porovnania marginálnych nákladov na realizáciu a príslušných efektov s čo najväčším využitím existujúcich technických prostriedkov vo Vašom energetickom hospodárstve. Tým je možné pre každý objekt zabezpečiť maximálny energetický / úsporný efekt pri najnižších nákladoch. Takýto systémový prístup vytvára zároveň dobrý predpoklad pre získanie úveru na financovanie energetických projektov. Súčasťou ponuky firmy je aj kooperácia pri zabezpečovaní financovania, vrátane optimálnej formy financovania z budúcich úspor.

WEB technológia umožňuje sledovanie aktuálnych spotrieb na ľubovoľnom riadiacom stupni v prehľadných časovo a vecne štruktúrovaných protokoloch. Informácia o aktuálnom stave a možnosť analýzy plánovanej spotreby a aktuálneho stavu je základný predpoklad na operatívny zásah do procesu a návrh opatrení vedúcich k zníženiu energetickej náročnosti výrobného procesu.

späť na stránku Produkty a služby

Kontakt Bratislava

R B, spol. s r.o.

Tel.: +421 2/4564 0401
E-mail.: horvath@rb.sk

Naši partneri

Kriwan
Honeywell