TRIAS

Manažérsky informačný systém.

Manažérsky informačný systém TRIAS predstavuje špecifickú softvérovú nadstavbu databázových informačných a riadiacich systémov zameranú na hĺbkové spracovanie informácií obsiahnutých v databázach rôznych informačných a riadiacich systémov. Optimálnou platformou pre takúto nadstavbu sú produkty našej firmy prezentované pod označením RB WEB. Archivačná základňa realizovaná SQL databázou je vhodná pre aplikáciu potrebných výpočtových procedúr. Podstatou používaných výpočtových procedúr je komplexná analýza zvolenej frakcie údajov z vertikálnej trajektórie i horizontálnej roviny technologického procesu.

Cieľom systému TRIAS je využitie nameraných alebo inak dostupných údajov o technologickom procese na celkové zvýšenie úrovne riadenia a optimalizáciu priebehu procesu (ekonomické a technické parametre v ich vzájomnom zložitom vzťahu). V celkovej hierarchii firemných riadiacich procesov predstavuje TRIAS informačnú podporu technikám priemyslového inžinierstva.

Poznanie každého technologického procesu je relatívne a každý proces je možné ďalej zdokonaľovať a v rámci toho stabilizovať na trajektórii produkujúcej optimálnu požadovanú štruktúru kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík produkovaných výrobkov. V zásade každý kvalitatívny parameter v množine výrobkov má charakter gaussovho rozdelenia pravdepodobnosti t j. časť výrobkov má nižšiu kvalitu, časť nadpriemernú a zvyšná časť priemernú kvalitu.

Tieto zdanlivo iba negatívne aspekty možností riadenia technologického procesu sa využívajú v systéme TRIAS pozitívne ako zdroj informácií pre optimalizáciu procesu.

Práve trvalá oscilácia každého parametra vytvára v zásade deterministicky jedinečný komplex vlastností každého jedného výrobku. Pre analýzu tejto databázy je možné skonštruovať zostavu výpočtových algoritmov, ktoré hľadajú a vyhodnocujú skutočnú trajektóriu každého výrobku a ukazujú smer zlepšovania. Výsledkom výpočtov je optimálna technologická trajektória, ktorej výsledkom sú výrobky s požadovanými vlastnosťami.

späť na stránku Produkty a služby

Kontakt Bratislava

R B spol. s r.o.

Tel.: +421 2/4564 0401
E-mail.: horvath@rb.sk

Naši partneri

Kriwan
Honeywell